Algemene voorwaarden Muziekschool Katwijk 2023-2024

Algemeen

1. Het cursusjaar 2023-2024 loopt van 21 augustus 2023 t/m 25 augustus 2024.

2. Onze actuele tarieven staan vermeld op de pagina tarieven.

3. Peildatum voor genoemde leeftijden (algemene voorwaarden en tarievenlijst) is de aanvangsdatum van de betreffende les of cursus.

4. Muziekschool Katwijk volgt de vakanties en vrije dagen zoals vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

5. Wijziging van adresgegevens van de betalingsplichtige en/of leerling, dient tijdig bij de administratie van Muziekschool Katwijk bekend te zijn.

Inschrijven

6. Inschrijving vindt plaats via het volledig ingevulde inschrijfformulier.

7. Een volledig cursusjaar bestaat uit 36 lessen.

8. Bij tussentijdse inschrijving wordt een evenredig deel van het lesgeld in rekening gebracht.

9. Plaatsing van de leerling geschiedt op volgorde van datum van inschrijving.

10. Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, komen op een wachtlijst te staan.

11. Uw inschrijving wordt automatisch verlengt naar het volgende cursusjaar.

12. Leerlingen en/of betalingsplichtigen die niet aan eerdere financiële verplichtingen hebben voldaan, zijn uitgesloten van inschrijving.

Lesgeld

13. Betaling geschiedt in 10 x per automatische incasso. Het cursusgeld wordt van september t/m juni van uw rekening afgeschreven of bij tussentijdse         inschrijving voor zoveel termijnen als in het cursusjaar nog resteren.

14. Leerlingen vanaf 18 jaar zijn verantwoordelijk voor de betaling van het lesgeld, bij minderjarige leerlingen zijn dit de ouders of verzorgers.

15. Een 10-lessenkaart is één cursusjaar geldig, de overgebleven lessen worden niet gerestitueerd.

16. Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig als leerling staan ingeschreven, geldt de volgende regeling:

            10% korting op het lesgeld voor het tweede en derde kind.

            15% korting voor het vierde kind en meer.

             De kortingsregeling geldt niet voor leerlingen vanaf 18 jaar en niet voor de korte cursussen.

Verhindering

17. Indien de leerling een les verzuimt, vervalt de les.

18. Indien de docent een les verzuimt, vervalt de les mits de gestelde 36 lessen per jaar worden gehaald. Indien dit niet het geval is, wordt een alternatief        lesmoment aangeboden binnen de mogelijkheden van de docent. Dit aanbod kan binnen de onder artikel 4 bij algemeen genoemde vakanties en/of vrije dagen.

19. Indien de docent drie of meer lessen in een cursusjaar verzuimt, heeft de leerling recht op restitutie van het evenredige deel van het lesgeld.

20. In geval van afwezigheid kan de docent in overleg met de leerling de lessen verzetten naar een andere dag en tijdstip.

21. Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levende lijve gegeven kunnen worden, biedt Muziekschool Katwijk alternatieve lesvormen aan, via online lessen of digitale instructies. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

Uitschrijven

22. Uitschrijven dient schriftelijk te gebeuren via de administratie van Muziekschool Katwijk – info@muziekschoolkatwijk.nl

23. Uitschrijving vindt plaats met inachtneming van 1 kalendermaand, datum van versturen is leidend.

Cursussen
Voor cursussen zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

24. Inschrijving voor een cursus geldt voor de volledige duur van de cursus.

25. Bij voortijdig uitschrijven van een cursus, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

26. Betaling geschiedt in 2x per automatische incasso. Het cursusgeld wordt in twee termijnen van uw rekening afgeschreven.

27. Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk tot twee weken voor de aanvang van de cursus. Er wordt dan € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

28. U krijgt tijdig bericht over aanvang van de cursus. Een cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

29. Indien een cursus niet doorgaat of in geval van teveel inschrijvingen, wordt u zo mogelijk verwezen naar andere mogelijkheden, of kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.

Bijzondere algemene voorwaarden 

30. Wij gaan zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Klik hier voor ons privacy beleid.

31. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met gebruik en publicatie van beeldmateriaal. Muziekschool Katwijk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor publicatie van beeldmateriaal door derden.

32. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen dit akkoord via de administratie van Muziekschool Katwijk.

33. Muziekschool Katwijk is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane (im)materiële schade als gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven. Het voorkomen van schade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van degene die lessen volgt of verblijft binnen Muziekschool Katwijk.

34. We vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van de lessen, cursussen en workshops. Heeft u een klacht? Aarzel dan niet en laat het ons weten. Geef je klacht door via info@muziekschoolkatwijk.nl. We proberen zo spoedig mogelijk een adequate oplossing te zoeken.

35. Muziekschool Katwijk is aangesloten bij brancheregeling ‘Mores’ voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Deze regeling geldt voor medewerkers van Muziekschool Katwijk en cursisten.